Buildings from Below
%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%91%D7%A8%

קרן ברקאי 

אשראי מגובה נדל"ן
 Fund of Funds

קרן ברקאי, Fund of Funds ראשונה מסוגה בישראל המאפשרת השקעה ב 8 קרנות חוב נדל"ן מובילות, פיזור נרחב מאוד של הלוואות וצפי לתשואה יציבה ואטרקטיבית.

Untitled design (5).png

צרו קשר

ההשקעה מיועדת ללקוחות כשירים

קובי לוין - סמנכ"ל שיווק

054-4971229 | kobi@yosi.co.il

 

לידן אהרונוב - מנהל פיתוח עסקי

052-3251410 | ledan_barkai@ypf-inv.com

Thanks for submitting!

Untitled design (7).png
Untitled design (6).png

פיזור- פיזור נרחב מאוד של הלוואות לצמצום החשיפה לכל הלוואה בודדת ומזעור הסיכון

גישה- קרן ברקאי היא הקרן היחידה בישראל המאפשרת השקעה ב 6 קרנות חוב נדל"ן ייחודיות בסכום כניסה מופחת של 150 אלף דולר למשקיעים כשירים

Untitled design (9).png

בטוחות- כל ההלוואות בקרן מגובות בנכסי נדל"ן, הבטוחה החזקה והיציבה ביותר בתחום האשראי בהשוואה לאשראי צרכני ואשראי לעסקים.

Untitled design (8).png
Untitled design (11).png
Untitled%20design%20(10)_edited.png

תשואה- צפי לתשואה גבוהה ואטרקטיבית כחלופה לאג"ח סחיר, שם התשואות אפסיות ולעיתים אף שליליות!

מתאם- ללא קרולציה לתנודתיות המאפיינת

את שוק ההון

שקיפות ובטחון למשקיעים- הקרן נעזרת בליווי משפטי ומיסוי של הפירמות הטובות בישראל ובעולם. לקרן קיים גם נאמן כספים חיצוני לשמירת כספי המשקיעים בחשבון הקרן.

יתרונות הקרן:

  • LinkedIn
  • Facebook
220px-WhatsApp.svg.png
%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%91%D7%A8%

 אין באמור משום התחייבות. הבהרה משפטית: אין באמור לעיל משום הצעה או מכירה לציבור. ההשקעה בקרן טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור בתיאור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד. הצעת ההשקעה בקרן למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח -) 1968 ( "חוק ניירות ערך" )הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים( כמפורט בסעיף 15 א(א) ( 7 לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו. לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 . ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. השותף הכללי, כמו גם יועציו והפועלים מטעמו, אינם מורשים לספק ייעוץ השקעות או ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק. עלון זה הינו סודי, ומועבר למשקיעים אשר מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך בהתאם לסעיף 15 א(א) 7 לחוק ניירות ערך ותקנותיו למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין להשתמש במידע הכלול בעלון זה לכל מטרה אחרת, לרבות, העברתו לרשותו של כל אדם אחר ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת מנהל הקרן ("המנהל"). עלון זה אינו מתיימר להיות שלם ואינו מכיל בהכרח תיאורים מלאים של מסמכי הקרן או מהווה ניתוח משפטי של הוראות מסמכי הקרן או המסמכים הקשורים להשקעות הקרן. הקרן אינה מחויבת לעדכן עלון זה לאחר מועד הצגתו. על המשקיע לעיין בקפידה בכל המסמכים הרלוונטיים להשקעתו, ולהתייעץ עם היועצים המקצועיים שלו ככל שהדבר
נדרש בטרם ההשקעה